Jadwal Sholat
20 November 2017
shubuh 04.05 dzuhur 11.41 ashr 15.04 maghrib 17.54 isya 19.07