Jadwal Sholat
14 November 2018
shubuh 04.05 dzuhur 11.40 ashr 15.00 maghrib 17.52 isya 19.04