Jadwal Sholat
21 September 2019
shubuh 04.42 dzuhur 11.59 ashr 15.19 maghrib 17.57 isya 19.07