Abu Utsman Al-Hairi suatu hari diundang makan oleh seseorang yang ingin ...

Suatu hari Kisra (Julukan raja-raja Persi ) Anu Syarwan berjalan melewati ...

Syeikh Abdul Qadir Al Jailani bila berceramah menggunakan bahasa yang sangat ...

Seorang sufi menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru. Ketika sang anak ...